AmRest SK s.r.o., so sídlom Pajštúnska 3, 851 02 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 51 676 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 127800/B

 

Elektronická schránka: E0006767737. Spoločnosť AmRest SK s.r.o. je členom koncernu AMREST.

© 2019 by Pizza Hut.